Yanas SanasAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Yanas Sanas Life Coaching V.O.F.

Voor alle behandelingen bij ‘Yanas Sanas Life Coaching’ zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Wij gaan ervanuit dat je voorafgaand aan de behandeling of een traject kennis hebt genomen van deze voorwaarden en ermee akkoord bent gegaan.

 

1 | Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt.

  • Opdrachtnemer: Het bedrijf dat is opgericht door Robinson Greve Ormeño en Dennis Scheijvens wordt uitgevoerd onder de naam ‘Yanas Sanas Life Coaching V.O.F., ingeschreven bij de KVK onder nummer 91641632, gevestigd in Veldhoven.
  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (cliënt) of rechtspersoon die aan Yanas Sanas Life Coaching aan heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Opdrachtnemer aangeboden diensten.
  • Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die hieruit voortvloeien en verband mee houden. Dit in de ruimste zin van het woord.
  • Overeenkomst: een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer over een overeengekomen levering van diensten.

 

2 | Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever is niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

 

3 | Tarieven

3.1 Alle genoemde tarieven zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen.

3.2 Tarieven gelden voor de duur van een overeenkomst en gelden niet automatisch voor toekomstige diensten.

3.3 Tarieven in de webshop zijn inclusief 21% BTW. In overeenstemming kan voor ondernemers de 21% BTW verlegd worden (dit gaat buiten de webshop om).

3.4 In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur van derden, accommodatie, middelen of reiskosten.

3.5 Opdrachtnemer heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars of gemeenten. Een behandeling valt onder Coaching en Mentale Training en wordt niet vergoed.

 

4 | Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt zowel tot stand na de aanschaf van een dienst via de Webshop en op het moment dat de Opdrachtgever mondeling of schriftelijk aan heeft gegeven in te stemmen met de aangeboden dienst(en).

4.2 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De overeenkomst leidt voor de Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. Opdrachtnemer is gehouden zijn verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap verlangd kan worden.

4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan Opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk is, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst op te schorten.

4.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte informatie.

 

5 | Betaling

5.1 Betaling vindt direct in de webshop plaats bij het afrekenen van een dienst of bij de aanschaf van één of meerdere Yanas Sanas reset-mp3’s.

5.2 Bij het uitgeven van een factuur ontvangt u een digitaal betalingsverzoek zodat u het gelijk kunt voldoen. Als een factuur schriftelijk wordt aangereikt vindt betaling plaats binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.3 Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij/zij van rechtswege in verzuim.

5.4 Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan is de Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

5.5 De Opdrachtnemer is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.

 

6 | Aankoop van Digitale Yanas Sanas Reset-mp3 Producten

6.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van digitale Yanas Sanas reset-mp3 producten (persoonlijke-, collectieve triggers en improvements) bij Yanas Sanas Life Coaching.

6.2 Yanas Sanas hanteert geen restitutiebeleid voor aankopen van digitale Yanas Sanas reset-mp3 producten. Zodra een digitaal product is aangeschaft en geleverd aan de koper, is de verkoop definitief en worden er geen terugbetalingen verstrekt. De digitale bestanden zijn gedurende een termijn van 60 dagen na aanschaf te downloaden.

6.3 Yanas Sanas is transparant over het restitutiebeleid voor digitale producten en begrijpt dat de aard van digitale producten geen mogelijkheid biedt tot retournering van de inhoud. Klanten worden geadviseerd om zorgvuldig te overwegen voordat ze een aankoop doen en kunnen vooraf altijd advies inwinnen bij een Yanas Sanas Coach, welke reset-mp3 het beste bij hun past.

6.4 Yanas Sanas streeft naar een uitstekende klantenservice en staat klaar om klanten te ondersteunen bij eventuele vragen of problemen met digitale producten. Neem contact met ons op via info@yanas-sanas.com voor hulp en ondersteuning.

 

7 | Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de verrichten diensten te wijzigen of aan te vullen, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.

7.2 Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

7.3 Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financieel consequenties heeft, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover tijdig inlichten.

 

8 | Duur, beëindiging, afspraken inplannen

8.1 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder moment door beide partijen worden beëindigd, dan wel worden verlengd.

8.2 De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moet worden.

8.3 Na het aanschaffen van een dienst kunt u telefonisch contact opnemen om samen met de betreffende Yanas Sanas Coach “Dennis” of “Robinson” een afspraak in te plannen.

 

9 | Verzetten, annuleren van afspraken en diensten

9.1 Als een afspraak niet kan worden nagekomen door de Opdrachtnemer door ziekte of onmacht, zal er worden gezocht naar een ander moment om de behandeling of dienst voort te zetten.

9.2 Bij verplaatsing c.q. afzegging binnen 24 uur is Opdrachtnemer gerechtigd 100% van het verschuldigde bedrag voor de gereserveerde tijd van de dienst in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever niet op de afspraak verschijnt, gelden dezelfde voorwaarden.

9.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien hij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

 

10 | Vertrouwelijke informatie
10.1 Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan Opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van Opdrachtnemer eisen.

 

11 | Aansprakelijkheid

Bij lichamelijke en psychische klachten raadt Opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts te raadplegen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die Opdrachtgever, al dan niet in overleg met Opdrachtnemer heeft genomen. Opdrachtgever is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel voorafgaand aan, gedurende de periode van de behandeling, als de periode daarna.

 

12 | Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met- of het verstrekken van persoonsgegevens aan Opdrachtnemer wordt aan Opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten. Een uitgebreide toelichting hierop is te vinden in de Privacyverklaring van Opdrachtnemer.